پناهندگی

پناهندگی چیست؟
چه کسانی را پناهنده میگویند ؟
شرایط پناهندگان چگونه است؟
چرا باید به پناهندگی اقدام نکرد؟
آیا روش های کم هزینه تر وساده تر از پناهندگی وجود دارد؟
با ما باشید...