اطلاع رسانی:

سرمایه گذاری از طریق انتقال وخرید بیزینس در آلمان

بدون محدودیت سنی
بدون محدودیت همراه
وبدون نیاز به مدرک زبان