مهاجرت خانوادگی


اگرشخص متقاضی اقامت در کشور آلمان، اجازه اقامت یا اجازه دعوت از خانواده برای الحاق را داشته باشد، براساس پاراگرافهای 30و  32قانون اقامت کشورآلمان، می تواند، با شرایط خاصی شرایط اقامت برای خانواده درجه یک خود را فراهم آورد.اجازه اقامت برای اعضای خانواده شخص مهاجر در آلمان
اعضای خانواده شهروندان خارجی می توانند اجازه زندگی در آلمان را به تبع اخذ اقامت مهاجراصلی دریافت کنند، در صورتی که تقاضا کننده اصلی، دارای مجوز اقامت دائم یا بیش ازیک سال داشته باشد و بعلاوه،فضای کافی یا منزل مسکونی مناسبی برای زندگی خانوادگی داشته باشد.به عنوان مثال، همسراتباع بیگانه مقیم کشورآلمان و نیزفرزندان کمتراز 18سال اومی توانند در صورتی که وی دارای مجوزسکونت یا اجازه اقامت برای کاردرآلمان باشد، صرف نظر از اینکه بعنوان کارمند، یا کارآفرین و سرمایه گذاری در آلمان مشغول به کارباشد، از طریق سفارت آلمان درتهران،با رعایت شرایط زیردرخواست صدورمجوزاقامت با عنوان الحاق به خانواده بدهند. لازم به ذکر است که،عقد ازدواج لازم است که قبل از دریافت اجازه اقامت توسط مهاجراصلی منعقد شده باشد.پیش نیازها برای اخذ اقامت الحاق به خانواده:
1.هردو زوجین به سن قانونی 18سال رسیده باشند.
2.همسربتواند حداقل به زبان آلمانی ارتباط برقرارکند.
3.خارجی مجاز به اقامت دائم بوده ویا بیشترازدوسال ازاقامت اودراتحادیه اروپا گذشته باشد.
استثناء ازآزمون زبان، صرفا شامل حال همسرانی می شود که مطابق پاراگراف 30قانون اقامت، همسر آنها دارنده بلو کارت ویا جزء مهاجران بسیارمتخصص، محقق، کارآفرین وسرمایه گذار،دارنده اقامت دائم و یا جزء آن دسته از پناهجویانی باشد که حقوق وی بعنوان یک پناهنده به رسمیت شناخته شده است.کودکان (کمتر از 18سال) یک خارجی میتوانند اجازه اقامت را به تبع پدر یا مادر خود درخواست نمایند،اگرهردو والدین اجازه اقامت دائمی اقامت طولانی مدت قابل تمدید داشته باشند، کودکان می توانند همراه با پدر یا مادر خود به آلمان مهاجرت نمایند.