بهترین راه برای اقامت ترکیه گام اول داشتن سوء پیشینه از اداره آگاهی می باشد .    سوءپیشینه : این ...